AkzoNobel Polska kolejnym Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Z dniem 18 grudnia AkzoNobel Polska została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Jest jednym z ponad 200 przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce, które podpisało się pod koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kartą Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana już w 19 krajach Unii, której celem jest upowszechnianie różnorodności i wspieranie tworzenia włączających miejsc pracy. Podpisując zobowiązanie, AkzoNobel Polska deklaruje chęć wprowadzenia zakazu dyskryminacji oraz otwarcie na różnorodność swoich pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

AkzoNobel Polska podjęła zobowiązanie do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
  • wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i  działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy firmy – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów, współpracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Jesteśmy dumni, że podpisaliśmy Kartę Różnorodności, której założenia są realizowane w naszej firmie od wielu lat i jest to jeden z obszarów strategii AkzoNobel globalnie. Chcemy tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mają możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii. Razem budujemy kulturę otwartości poprzez wiele projektów i programów, do których zapraszamy naszych pracowników – komentuje Urszula Piasecka-Lobert, Dyrektor Personalny.

O AkzoNobel

AkzoNobel tworzy artykuły codziennego użytku, aby życie ludzi było bardziej przyjazne i inspirujące. Jako wiodący globalny producent farb i lakierów oraz główny producent chemii specjalistycznej tworzymy rozwiązania, dbamy o ochronę oraz dodajemy kolor konsumentom i firmom na całym świecie. Czerpiąc z pionierskiej historii, nasze innowacyjne produkty oraz zrównoważone technologie zostały zaprojektowane tak, aby wyjść naprzeciw rosnącym wymaganiom dynamicznie zmieniającego się świata, a jednocześnie ułatwiać życie. Nasza firma z siedzibą w Amsterdamie w Holandii, zatrudnia blisko 46 tysięcy osób w około 80 krajach, a portfolio obejmuje marki, takie jak: Dulux, Sikkens, International, Interpon i Eka. Pozostając nieprzerwanie jednym z liderów zrównoważonego rozwoju, chcemy pobudzać miasta i społeczności do działania, jednocześnie tworząc kolorowy świat, w którym dzięki naszym aktywnościom życie staje się lepsze.