AkzoNobel, firma skoncentrowana na Paints and Coatings zwiększa rentowność

Akzo Nobel N.V. publikuje wyniki za III kw. 2018 r. (AKZA; AKZOY)

 • Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) farb dekoracyjnych (Decorative Paints)1 wzrósł do 12,1% (w 2017 r.: 9,4%) przy 5% wpływie korekt cen/miksu produktowego, napędzanym przez inicjatywy cenowe
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) Performance Coatings wzrósł do 12,2% (w 2017 r.: 10,3%) przy wyższych cenach sprzedaży przyczyniających się do wzrostu wpływu korekt cen/miksu produktowego do 7%
 • Wolumen sprzedaży był niższy, co częściowo spowodowane było odejściem od niższych marży dzięki wprowadzeniu strategii „value over volume” (wartość ponad wolumenem)
 • Kontynuacja skoncentrowanych działań transformacyjnych skutkowała redukcją kosztów w III kw. sięgającą 35 mln EUR
 • Obecnie rozpoczynamy kolejne etapy transformacji, co pozwoli nam na dalszą redukcję kosztów w kwocie 200 mln EUR do 2020 r.
 • Sprzedaż działalności Specialty Chemicals zrealizowana 1 października 2018 r. przyniosła udziałowcom zwrot w kwocie 6,5 mld EUR
 • Przejęcie hiszpańskiej spółki Xylazel; przejęcie rumuńskiej spółki Fabryo dokonane 1 października 2018 r.

AkzoNobel (Paints and Coatings) w III kwartale

 • Przychody niższe o 4%, bez zmian przy zastosowaniu stałych kursów walut (constant currencies – CC)2 – pozytywny wpływ korekt cen/miksu produktowego zniwelowany przez mniejsze wolumeny
 • Skorygowany zysk operacyjny3 – wzrost o 18 mln EUR do 243 mln EUR (w 2017 r.: 225 mln EUR), napędzany inicjatywami cenowymi i programami redukcji kosztów, pomimo negatywnego wpływu walut obcych w wysokości 10 mln EUR
 • Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 22 mln EUR do poziomu 237 mln EUR (2017: 215 mln EUR) i obejmuje negatywny wpływ zidentyfikowanych pozycji w kwocie 6 mln EUR, związanych głównie z transformacją
 • Rentowność sprzedaży wzrosła do 10,4% (2017: 9,3%); rentowność inwestycji4 na poziomie 12,6% (2017: 13,4%)
 • Zysk netto z całej działalności: 301 mln EUR (w 2017 r.: 216 mln EUR), wliczając zysk z działalności zaniechanej w kwocie 152 mln EUR (w 2017 r.: 95 mln EUR)
 • Zaliczka na poczet dywidendy w kwocie 0,37 EUR za akcję, liczona według nowej bazy, dla AkzoNobel jako firmy skoncentrowanej na Paints and Coatings

Komentarz Thierry'ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:

„Osiągnęliśmy dalszy postęp w dążeniu do tego, by stać się firmą skoncentrowaną na Paints and Coatings, która będzie generować doskonałe wyniki, a to wszystko dzięki stałemu zaangażowaniu naszej organizacji. Jestem zachęcony tym, co udało nam się osiągnąć pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, takich jak wyższe ceny surowców i niekorzystne kursy wymiany walut.

„Zwiększyliśmy rentowność w zakresie Paints and Coatings dzięki inicjatywom cenowym i programom redukcji kosztów. Nadal dążymy do budowania wiodącej pozycji na rynku farb i powłok, czego dowodem jest przejęcie rumuńskiej spółki Fabryo i hiszpańskiej spółki Xylazel, a także rozbudowa sieci Centrów Dekoracyjnych Dulux w Wielkiej Brytanii.

„Sprzedaż naszej działalności Specialty Chemicals stanowiła kluczowy kamień milowy w długiej i zaszczytnej historii AkzoNobel, ponieważ jest to kolejny krok naszej transformacji zmierzającej do realizacji naszej strategii Winning together: 15 by 20”.

Perspektywy:

Realizujemy naszą strategię „Winning together: 15 by 20” kontynuując tworzenie organizacji przystosowanej do osiągania celów dzięki skoncentrowaniu na organizacji Paints and Coatings, co przyczyni się do realizacji zadań wyznaczonych do 2020 r. Trendy popytu obserwowane w poszczególnych regionach i segmentach różnią się. Prognozy wskazują na dalszy wzrost cen surowców do końca 2018 r., choć już wolniejszy niż na początku roku. Realizowane są skuteczne inicjatywy cenowe i programy redukcji kosztów, które powinny uwzględnić wpływ obecnych niekorzystnych czynników. Podejmujemy kolejny krok naszej transformacji, co przyniesie nam dalsze oszczędności w kwocie 200 mln EUR do 2020 r., gdzie łącznie poniesiemy jednorazowy koszt w kwocie 350 mln EUR w latach 2018-2020.

Raport za III kw. 2018 r. można przeglądać i pobrać tutaj: http://akzo.no/Q32018Report

Działalność zaniechana (włączając Specialty Chemicals)

Zysk z działalności zaniechanej wzrósł o 57 mln EUR i obejmował zaprzestanie amortyzacji (zgodnie z wymogami MSSF 5).

W zakresie działalności Specialty Chemicals, przychody wzrosły do 6% i były o 9% wyższe, jeśli chodzi o stałe kursy walut, co było głównie spowodowane pozytywnym wpływem korekt cen/miksu produktowego. Skorygowany zysk z działalności operacyjnej był o 7% niższy, ponieważ znacząca poprawa cen i wydajności nie zniwelowała w pełni kosztów środowiskowych i pozostałych pozycji jednorazowych (w łącznej kwocie 35 mln EUR) oraz niekorzystnych kursów wymiany walut.

1      ROS% to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów

2      Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

3      Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji (poprzednio nazywany EBIT).

4      ROI% to skorygowany zysk operacyjny za ostatnie 12 miesięcy wyrażony jako procent średniego zainwestowanego kapitału.

5      Obszar Specialty Chemicals prezentowany jako działalność zaniechana

Publiczne oświadczenie Akzo Nobel N.V. na mocy art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (596/2014).

O AkzoNobel

AkzoNobel to firma z pasją malowania. Od 1792 roku jesteśmy ekspertem w produkcji farb i lakierów, kreującym standardy w kolorze i ochronie powierzchni. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon – które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Firma z siedzibą główną w Holandii działa w ponad 80 krajach i zatrudnia około 35 000 pracowników, którzy z pasją dostarczają wysokiej jakości produkty i usługi, zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów. Więcej informacji na stronie www.akzonobel.com.